Cable - team

מדיניות איכות

לקוחות מרוצים הם הגורם המוביל במדיניות האיכות של החברה.
על פי מדיניות זו, כל מוצרי החברה והשירותים המסופקים על ידה ניתנים באופן התואם לציפיות לקוחותיה ולשביעות רצונם המלאה.

החברה תפעל להשגת שביעות רצון לקוחות גבוהה תוך עמידה בדרישות תחיקתיות רלוונטיות ,
מחויבות ארגונית ואישית להקפדה על איכות שתקנה ערך גבוה ותחרותי למוצרים ושירותים אלו.

הארגון מנהל את עסקיו באופן אחראי והוגן, כך שכל פעילותיו מתבצעות על פי החוק וכללי התנהגות עסקית נאותה.
כל עובדי הארגון נדרשים להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה.
לקיום מדיניות זו משקיעה החברה את המשאבים הדרושים, הן באיכות החומרים והמוצרים והן בטיפוח משאבי האנוש וסביבת עבודה נעימה. הארגון יבטיח לעובדיו סביבת עבודה רגועה, בריאה, בטוחה, מפחיתת לחצים המעודדת יצירתיות ויצרנות תוך מניעת הפליה ועימותים.

הארגון מעודד את שיפור היכולת המקצועית, המומחיות והמיומנות של העובדים בין היתר באמצעות מערך הדרכה והשתלמויות. איכות" ממומשת על ידי עובדי החברה ומנהליה במונחים של מצוינות ושיפור תמידי, החל בפעולות הפרט וכלה בהישגי החברה כארגון.

הנהלת הארגון מכירה ביכולתו של עובד לטעות במסגרת ביצוע תפקידו, הנהלת הארגון מעודדת את העובדים לדווח על אי התאמות ותפעל לצמצום הגורמים לאי התאמות הקשורות לגורם האנושי.
יישום מערכת ניהול משולבת אפקטיבית ויעילה , המושתת על תהליכים מוגדרים , מניעה , מדידה , בקרה ואחריות אישית ליצירת איכות.
הטמעת מערכת ערכים תומכת הון אנושי :מקצוענות , מצוינות , חדשנות ,למידה מתמדת חובקת ארגון .